รางวัลมรดกอีสาน-วัฒนธรรมสัมพันธ์ ‘๕๖ ศิลปินต้นแบบ สร้างกำลังใจ เชิดชูผู้อุทิศเพื่อสังคม


     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๕๖ พร้อมรางวัลพิเศษ อมรศิลปินมรดกอีสาน* แด่ “เบญจมินทร์” ผู้ประพันธ์เพลง “โปรดเถิดดวงใจ” พร้อมมอบโล่ยกย่องเชิดชูอีกกว่า ๓๐ รายชื่อ ๒ เม.ย. ๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

     สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชหสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ขัตติยะนารี ผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเปี่ยมพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันแห่งเกียรติยศจัดพิธีมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน แลผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์

     ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ได้พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ ให้กับศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริม เผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมกับเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับฐานถิ่น และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ

     การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และจัดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีศิลปินปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ รวมแล้ว ๑๔๐ ท่าน ๙ องค์กร โดยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการเพิ่มรางวัลผู้ที่ผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่อุทิศแรงกายแรงใจขับเคลื่อนศิลป วัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนด้วยจิตอาสา


     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีงานดีเด่นด้าน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นรางวัลพิเศษอมรศิลปินมรดกอีสาน ๑ ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๑๒ ท่าน

     ซึ่งในจำนวนนั้นมีชื่อที่เราคุ้นหู และเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ “พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย” หรือ ดารินทร์ ชุมมุง ราชินีลำเพลิน ชาวร้อยเอ็ด เจ้าของผลงานกลอนลำอย่าง สาวติ๋มยิ้มบ่หวาน รักข้ามโขง ลำเพลินรักจริงต้องรอ เป็นต้น “เพชร พนมรุ้ง” หรือ จเร ภักดีพิพัฒน์ นักร้องลูกทุ่งผู้พลิกวงการเพลงโห่ของเมืองไทย โดยการประยุกต์จังหวะดนตรีสากลให้เข้ากับรูปแบบลูกทุ่งอีสาน “อินทรีอีสาน” หรือ คำเกิ่ง ทองจันทร์ นักแต่งเพลงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความสามารถ พร้อมปลุกปั้นนักร้องหมอลำแนวหน้ามาประดับวงการมากมาย อาทิ จินตหรา พูนลาภ, สาธิต ทองจันทร์, เดือนเพ็ญ อำนวยพร, เอ๋ พจนา เป็นต้น “ไพวรินทร์ ขาวงาม” ผู้ประพันธ์วรรณกรรมเจ้าของรางวัลวรรณกรรมซีไรท์ ปี ๒๕๓๘ จากผลงานรวมบทกวี “ม้าก้านกล้วย”

     นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูศิลปินผู้มีผลงานที่เป็นอมตะ และยังคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในยุคปัจจุบันให้กับ “เบญจมินทร์” ตุ้มทอง โชคชนะ สาขาวรรณศิลป์ – ประพันธ์เพลง ครูเพลงชาวอุบลราชธานี ผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทั้งการประพันธ์ การขับร้อง อีกทั้งยังเป็นผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์อีกด้วย โดยเพลงที่ยังคงเป็นอมตะ และนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยได้ตลอดมาอย่าง “โปรดเถิดดวงใจ” ขับร้องโดยทูล ทองใจ โดยเฉพาะการประพันธ์เพลงรำวง ทำให้ได้รับฉายาว่า “ราชาเพลงรำวง” มีผลงานเพลงจากปลายปากกาไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ เพลง แม้จะล่วงลับไปแล้ว แต่ชื่อเสียงและผลงานยังคงเป็นที่กล่าวถึงอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

     สำหรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖ แบ่งเป็น ๒ สาขา ดังนี้ สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล ๒ ท่าน ได้แก่  ไพวรินทร์ ขาวงาม (วรรณกรรมร่วมสมัย) และคำแอ ทองจันทร์ หรือคำเกิ่ง ทองจันทร์ ฉายา “อินทรีย์อีสาน” (ประพันธ์เพลงลูกทุ่งหมอลำ) สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับรางวัล ๑๐ ท่าน ได้แก่ ฐิติรัตน์ โคตรหานาม  หรือ “ไพรินทร์ พรพิบูลย์” (ขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน), จเร ภักดีพิพัฒน์ หรือ “เพชร พนมรุ้ง” (ขับร้องเพลงลูกทุ่ง), ดารินทร์ ชุมมุง หรือ “พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย” (ขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ), สำรอง สาธุการ (ลำกลอน),  อิศม์เดช ฤาชา หรือ “จำนง ฤาชา” (ลำกลอน),  จำปี อินอุ่นโชติ หรือ “หมอลำสมชายเงินล้าน” (ลำกลอน), สมร พลีศักดิ์ (ประโมทัย), กมลโรจน์ นิวัฒน์บรรหาร หรือ “ครูจุก” (นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้), ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน), และบุญมา เขาวง หรือ “ส.บุญมา” (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน “พิณ”)

     ในส่วนผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ แบ่งเป็น ๗ สาขา จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน และ ๒ องค์กร ดังนี้ สาขา
     สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่ พระราชปริยัติวิมล (ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา) และ ถาวร เชื้อบุญมี หรือ “เจ้าพ่อกวน” (พิธีกรรม), สาขาภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ พระมหาประมวล ฐานทตฺโต (ประพันธ์วรรณกรรมพุทธศาสนา), สาขาสื่อสารวัฒนธรรม ได้แก่ ธีระพงษ์ โสดาศรี (ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (บริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน), เกษตรกรรมกร ได้แก่ เฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ “เกษตรเหลิม” (เกษตรทฤษฎีใหม่) และ สนิท ทิพย์นางรอง (การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร), สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและส่งแวดล้อม ได้แก่ สมพงษ์ ชิณสีดา (บูรณาการสิ่งแวดล้อมกับการเกษตร), สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ออกแบบและประยุกต์หัตถกรรมพื้นบ้าน) และสาขาศิลปกรรม ได้แก่ อำนวย วรพงศธร (ออกแบบลวดลายอีสานประยุกต์), ผศ.ดร.สุกิจ พลประถม (ดนตรีพื้นบ้านอีสานศึกษา), หัสดี ทินราช (กลองยาวอีสานประยุกต์), รัญจวน ดวงไข่ษร “รัญจวน ดวงเด่น” (ลำกลอน), พิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ หรือ “คำเม้า เปิดถนน” (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน “พิณ”), อรอุมา จันทรวงษา หรือ “หมอลำทองศรี ศรีรักษ์” (ลำกลอน), จีรพล เพชรสม (บริหารจัดการศิลปะพื้นบ้าน),ประคอง เหระวรรณ หรือ “เอ๋ ศุภนาถ” (ลำประยุกต์),

     สำหรับกิจกรรมจะใน เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มด้วยพิธีเปิดนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖”  เป็นการเชิดชูเกียรติคุณ บอกเล่าประวัติและรายละเอียดผลงานของศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่น วัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้ง ๒๘ ท่าน ๒ องค์กร จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ขัตติยะนารี พระผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบมา และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปิน มรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖ โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “งานมุทิตาคารวะครูเพลงสัญญา จุฬาพร” บรมครูนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีกท่านหนึ่ง ชาวจังหวัดเลย โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สโมสรนักเขียนภาคอีสาน ร่วมเชิดชูครูเพลงระดับตำนานอีกท่านหนึ่งของชาวอีสาน อดีตสมาชิกวงจุฬารัตน์ วงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จมากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินและนักร้องลูกทุ่งมากมาย อาทิ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ทูล ทองใจ, ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, สมยศ ทัศนพันธ์ และผ่องศรี วรนุช เป็นต้น จากการสร้างสรรค์บทเพลงที่เป็นอมตะ ทำให้เป็นต้นแบบของนักแต่งเพลงและศิลปินรุ่นใหม่ในการนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างร่วมสมัย เช่น พระคุณแม่, ลาก่อนบางกอก, ซามาคักแท้น้อ, กระท่อมชาวไร่, สวนสน, ดอกฟ้าเวียงจันทร์, น้ำมนต์น้ำตา และวิญญาณรัก เป็นต้น พร้อมพบกับการแสดงจากศิลปินมรดกอีสาน และศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังคับคั่งซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นศิษย์ของครูเพลง ระดับตำนาน “สัญญา จุฬาพร”
ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ภาพ : ยุทธพงษ์ คงชาติ

Место свидания здесь, в конце сада.

Примите его, и война сейчас же окончится.

А теперь надпишите конверт, возьмите эти " " четыреста крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу.

Одновременно с вольноопределяющимся Мареком из арестантского дивизионного суда был переведен на гауптвахту самозванец.

Команчи " " не ездят на подкованных лошадях, разве только на " " краденых.

Это было около полуночи или немного раньше точно не могу сказать, так как я довольно долго ворочался на постели и не следил за временем.

Глубина ямы была " " не более пяти футов.

Джеф, при всем своем хладнокровии, вздрогнул.

Сделав самые " " первые выводы и намечая общий план " " действий, Аззи почувствовал, что его пасмурное настроение сменяется бодрым и оживленным.

Клянусь, когда " " я привезу " " вас назад, у вас будет достаточно времени, чтобы не раз вернуться к своей досточтимой " " тетушке, как вы и собирались это " " сделать с самого начала.

Там героиня порвала с " " героем одноглазый китаец сказал ей, будто он, герой, " " убил ее брата Джима.

По рассказу Альберта легко нашли и тот публичный " " дом, где убили Миранду.

Он "слава sex не любовь скачать" пропадает несколько дней и возвращается вполне счастливым.

Мы "скачать блок стихов" начали очень хорошо, " " но еще очень многое нужно сделать.

Мейтланд методично перебирал " " инструменты.

Я тебе " " помогу спасти твою шкуру, если "сериал и всё таки я люблю скачать сериалы" ты спасешь мою.

Ее бедро, прижатое " " к горячему винилу, приобрело чрезвычайно волнующие очертания.

То же " " самое и " " с нуклеидами в соответствии с направлением " " витков спирали нуклеиновой кислоты.

 


ShareSocial