ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มข. จัดงานปฏิบัติธรรมวันประดิษฐานหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

  

       เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม ได้จัดงานวันคล้ายวันประดิษฐานหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง (พระพุทธสิริสัตตราช) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ที่ประดิษฐาน ณ ลานศิลปวัฒนธรรมองค์นี้ ผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันสร้างขึ้นจากหินแกรนิต ซึ่งเป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลองที่สร้างขึ้นเป็นองค์ที่ ๑๐๗ โดยมีคณะศรัทธาร่วมบวชเนกขัมมะ เจริญพระพุทธมนต์เย็นและรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่ว อย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์ข้อมูลลาว จัดอบรมอ่าน-เขียน-เรียนรู้ ภาษาลาวเบื้องต้น

 

      ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลลาว และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เชื่อมสายสัมพันธ์สองฝั่งโขงด้วยการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งเพื่อสร้างความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และใช้ภาษาลาวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     สำหรับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น เริ่มจากจากบรรยาย เรื่อง "วรรณกรรม ดนตรี กวี ศิลป์ สองฝั่งโขง" โดย ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ เลขานุการศูนย์ข้อมูลลาว และการบรรยาย เรื่อง "วัฒนธรรมลาว (ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี )" โดย นายวิทยา วุฒิไธสง  เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อักษรและการเขียนคำลาว" จาก ผศ.รัตนา จันทร์เทาว์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการบรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์อักษรลาว" โดย ดร.สุเนตร โพธิสาร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ลาว จากนั้นมีกิจกรรมพิเศษด้วยการสาธิตการเต้นบัดสะโล๊บ จากชมรมนักศึกษาลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเต้นรำของประชาชนชาวลาวจะพบได้ในงานมงคลและงานรื่นเริง

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม มข.จัดอบรมผญาภูมิปัญญาอีสาน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"ผญาภูมิปัญญาภูมิปัญญาอีสาน"

     เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผญาภูมิปัญญาอีสาน" ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวรายงานโครงการ และ ผศ.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผญาภูมิปัญญาอีสาน" จัดเพื่อสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่แฝงคติธรรมคำสอนไว้ในกลอนหรือสุภาษิตอีสาน เพื่อใช้สั่งสอนคนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ในช่วงแรกของการสัมมนาเป็นการบรรยายในหัวข้อ คำผญาปรัชญาภาษาอีสาน โดยผศ.ชอบ ดีสวนโคก อดีตผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความหมายและความเป็นมาของผญา และการใช้คำผญาของคนรุ่นหลังในวาระโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมการเว้าผญาภาษาถิ่นอีสาน โดย "ดีเจสยามชัย" นายสยาม คำยาง นักจัดรายการชื่อดัง กล่าวถึง การใช้ภาษาถิ่นอีสาน และการอนุรักษ์ภาษาถิ่นให้คงอยู่ และแนวทางการพัฒนาภาษาถิ่นให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พร้อมกับถูกวัฒนธรรมอื่นเข้าครอบงำ และการสาธิตการลำเต้ยเดือนห้า โดย นางสมร คันธพรมและคณะ


อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม มข. สัมมนาเตรียมความพร้อมรับฟ้อนลำแคน ๕๖

            สำนักวัฒนธรรม มข. จัดอบรมสัมมนามาตรฐานฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ครั้งที่ ๖ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ ศิลปินมรดกอีสาน ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับมัธยมศึกษา "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้มีการเตรียมความพร้อมในการนำวงโปงลางเข้าประกวด และรับฟังทิศทางในการประกวดจากคณะกรรมการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะครูและตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม...
 

พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 Leadder Talk พบกับ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่าจะจัดสร้างพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นที่ระลึกฉลองครบรอบ 50 ปี มข.และเพื่อระดมทุนก่อตั้ง "กองทุน 50 ปี มข. เพื่อนักศึกษา และคณาจารย์นักวิจัย"

До этого они сражались "скачать музыку музыку божьей коровки" деревянными шестами и кинжалами и да-же применяли яд.

Пожилой кореец в черном кимоно вышел на дорогу и, широко расставив ноги, медленно поднял руки над головой.

Они немедленно запрут его в тюрьме, а он не может позволить себе тратить время на отсидку за убийство какого-то там американца.

Может, конечно, показаться "видео маша и медведи скачать" странным, что миссис Спотсворт была посвящена в тайну страсти капитана Биггара, ведь он, как мы видели, о ней ни словом не обмолвился.

С трудом вспомнил, что мне тоже туда надо идти.

просто она не считается профессиональным оружием, если вы понимаете, что я имею в виду.

 


หน้า 7 จาก 25ShareSocial