ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ต้อนรับสมาชิกสภากาแฟสีหราชเยี่ยมชมคุ้มสีฐานและสำนักวัฒนธรรม

              

                 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2556 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี,  รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ, รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม  พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟสีหราช จำนวน 15 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการเสวนา ครั้งที่ 42  โดย มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการเสวนาขึ้น  ที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับทุกท่าน ณ คุ้มสีฐาน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้  มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โดยจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว จะได้รับการจัดสร้างให้มีขึ้นภายในปีงบประมาณ  2558   ภายใต้การรับผิดชอบของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ระดับชาติ ในปี 2558  ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในการจัดประชุมดังกล่าว ได้มีข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรต้องมีอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และต้องแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานประชุม และเปิดพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว"
                รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวต่อไปว่า  "ในปี 2558-2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดงานอนุรักษ์พันธุ์พืช ภายใต้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสร็จสิ้นแล้วบริเวณนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ เพราะจะรวบรวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และในอนาคตอีกไม่นานตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  พร้อมกล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมการเสวนาร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับอาเซียน  ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นดีเด่น ในระดับ “ดีเลิศ” ”

อ่านเพิ่มเติม...
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการพร้อมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นักศึกษาไทย-ลาว


          มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา ไทย-ลาว ก้าวสู่อาเซียน พร้อมนิทรรศการมองลาวด้วยหัวใจชื่นชมผ่านภาพถ่าย 450 ปี กรุงเวียงจันทร์ และภาพเขียน อาณาจักรล้านช้าง แรงบันดาลใจในศิลปะ ชุดอารยธรรมสุวรรณภูมิ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทย-ลาว เพื่อเตรียมประสบการณ์ความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษาไทย – ลาว ก้าวสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ ช่างภาพ บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ และศิลปินหลายสาขา เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาอีสาน ร่วมผลิตหนังสั้นกับชุมชนท้องถิ่น

                เครือข่ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาอีสาน ร่วมผลิตหนังสั้นกับชุมชนท้องถิ่น Leadder Talk สัปดาห์นี้พบกับ รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารอ­งค์กร ร่วมพูดคุยในประเด็นเรื่องการสร้างเครือข่­ายประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาอีสาน ร่วมผลิตหนังสั้นกับชุมชนท้องถิ่น

 

สำนักวัฒนธรรม จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม

         

        สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2556 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนจากคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม ในการทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม และกระจายข่าวสารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมร่วมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน อีกทั้งมีกิจกรรมบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและรับรู้ถึงบทบาทของการสร้างเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 

แฟนเพลงร่วมดื่มด่ำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าในคอนเสิร์ตกีต้าร์คลาสสิคเฉลิมพระเกียรติ Hucky Eichelmann

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดคอนเสิร์ตกีต้าร์คลาสสิค แฟนเพลงร่วมดื่มด่ำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 56

     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ข้อมูลลาว และสำนักวัฒนธรรม ร่วมจัดคอนเสิร์ตกีต้าร์คลาสสิค Hucky Eichelmann Thailand Tour 2013 โดยศิลปิน กีตาร์คลาสสิค Hucky Eichelmann (ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมพีระสิทธ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว 86 พรรษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการนำบทเพลงไทยมาเล่นใหม่ให้มีความร่วมสมัยและผสมผสานความ เป็นสากลที่สามารถฟังได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคนิคพิเศษของการเล่นกีตาร์คลาสสิค เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรียนรู้ศิลปะแขนงนี้ โดยศิลปินได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงไทยชุด และเพลงสากลที่คุ้นเคยหลากหลายบทเพลง พร้อมกับการเรียบเรียงดนตรีอีสานดั้งเดิมที่หาฟังได้ยาก บรรเลงในรูปแบบดนตรีคลาสสิค ซึ่งภายหลังคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงผู้ชมในห้องประชุมต่างลุกขึ้นปรบมือเพื่อเป็น การชื่นชมในความสามารถและเป็นเกียรติให้กับศิลปินอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 26ShareSocial